Toewijding aan de diamant

 

Met de yogaleer van Yogi Bhajan kwam een zeer positief en hoopvol voorstel: het Aquarius tijdperk, dat we nu betreden, zou het menselijk gedrag en bewustzijn veranderen. Waar de verleden werd gedomineerd door machines en hiërarchieën, waren er geen geheime agenda’s in het Aquarius tijdperk. Alle informatie zou voor iedereen beschikbaar zijn, we zouden in gelijkheid leven. Ervaring wordt belangrijker gevonden dan kennis en we begrijpen dat we niet van elkaar gescheiden zijn 

Men zou gemakkelijk verstrikt raken in de fantasie van het paradijs op aarde, maar niemand heeft gezegd dat het leven in het Aquarius tijdperk gemakkelijker zou zijn. Ik bevind me regelmatig in de matrix van sociale media en internet. Zelfs al beoefen ik dagelijks yoga en meditatie, word ik geconfronteerd met de overvloed aan informatie en giftige hersenspelletjes. De zenuwen en het gecorreleerde endocriene systeem staan voortdurend onder druk. 

De waarschuwing die Yogi Bhajan achterliet voor deze babyfase van het nieuwe paradigma, is de confrontatie van de Cold Depression; een ernstige aandoening die pandemische proporties kan aannemen en momenteel groeit. Het is een staat van wanhoop, waarin het leven er niet toe doet, de maatschappij er niet toe doet, niets er toe doet. Men kan zich niet ontspannen of helder denken, alles is onmiddellijke bevrediging of anders gevoelloos en verlammend. 

De hersenen hebben een beperkte capaciteit om de hoeveelheid informatie te verwerken en raken overbelast als ze niet goed getraind zijn. Tegelijkertijd, en nog verontrustender, is het menselijk onvermogen om de lading zintuiglijke informatie door onze ervaring te verwerken. Deze menselijke realiteit is een ongelukkige voedingsbodem voor zenuwinzinkingen, paniekaanvallen, angst en onzekerheid. 

Het goede nieuws is dat de meeste mensen een gezonde levensstijl hebben die rommel filtert, spieren en zenuwkracht opbouwt en een concept van wat hun hogere Zelf/ innerlijk licht geeft. Het sleutelbegrip voor de eerste stap naar gezondheid en geluk is Commitment. Ja, dat betekent discipline en het aanwakkeren van druk om de diamant helder te krijgen. Mijn lieve vrienden Bachitar Kaur en Hari Kirshan Singh hebben een inspirerend yoga coaching programma opgezet dat je de mogelijkheid biedt om je toe te leggen, vol te houden en je meest authentieke bestemming te leven. Vanaf deze dinsdag 21 maart, bij Spring Exquinox, kun je maar beter niet aarzelen en je gedachten op een zijspoor zetten als je je geroepen voelt om je diamant te polijsten.

Mijn persoonlijke ervaring met commitment is geëvolueerd van toewijding aan de discipline van ‘moeten’ en ‘doen’, naar toewijding van ‘alles wat is’! Ik snap nu dat de drijvende kracht van commitment kan worden gebruikt om volledig op te gaan in het moment en alles wat het brengt. Voor mij een enorme uitdaging en dagelijkse oefening. Ik voel me zo gelukkig dat ik mijn discipline en toewijding heb geoefend met yoga en meditatie. Het is een onzichtbare superkracht op mijn reis die leven heet. 

En nu, zal ik ‘scherm’ vasten tot Pasen. Een zeer disciplinaire terugtrekking van sociale media, films en internet. May the Force be With You! 

http://www.yogafamily.one/thediamondprocess/?fbclid=IwAR01lVXyBhl9ERtahW0i-Nvwx882lc4jW-TV85ZiFkTDpP_NzrMrvUFgnhY

 

Commitment to the diamond that is You

 

With the yogic teachings of Yogi Bhajan came a very positive, and hopeful proposition: the age of Aquarius, which we are entering now, would shift the human behavior and consciousness. Where the former time was dominated by machines and hierarchies, there where no secret agendas in the Aquarian Age. All information would be available to all, we would live in equality. Experience would be valued over knowledge and we would understand that we are not separate from each other. 

 

One would easily get trapped in the fantasy of paradise on earth, but no one said life would be easier in the Aquarian Age. I frequently find myself in the matrix of social media and internet. Even with daily practice of yoga and meditation, I am challenges with the information overload and toxic mind games. The nerves and correlated endocrine system are under constant pressure. 

 

The warning that Yogi Bhajan left behind for the infant state of this new paradigms, is the treat of Cold Depression; a serious condition that can have and is currently growing into pandemic proportions. It is a state of despair, when life does not matter, society does not matter, nothing matters. One can not relax or have straight thoughts, all is instant gratification or else numbness. 

 

The brain has limited capacity to process the volume of information and will overload when not trained well. At the same time, and even more concerning is the human inability to process the load of sensory information through our experience. This human reality is unfortunate breeding grounds for nervous breakdowns, panic attacked, fear and insecurity. 

 

The good news that most people have a healthy lifestyle that filters clutter, builds muscles and nerve strength and have an idea of what their higher Self/ inner light is. The key concept to the first step towards health and happiness is Commitment. Yes, that means discipline and igniting the pressure for the diamond to become clear. My dear friends Bachitar Kaur and HariKirshan Singh have set up an inspiring yoga coaching program that offers you the possibility to Commit, Keep Up and Life your most authentic destiny. Starting this Tuesday 21st of March, at Spring Exquinox, you better do not hesitate and let your mind side tracked if you feel called to polish your diamond/

My personal experience of commitment has evolved from committing to the discipline of ‘have to’ and ‘must do’, to commitment of ‘all that is’! I understand that the driving force of commitment can be used to fully merge in the moment and all that it brings. For me a huge challenge and daily practice. I feel so lucky to have practiced my discipline and commitment with yoga and meditation. It is an invisible super power on my journey called life. 

And now, I will have a screen fast until Eastern. A very disciplined withdraw from social media, films and internet. May your force be with you